სკოლის მიზანი

სკოლა ,,ახალი თაობის“ მიზანია

 • სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული, სახელმწიფო სტანდარტით დადგენილი სწავლებისა და აღზრდის ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა დაწყებით, საბაზო, საშუალო საფეხურებზე;
 • ბედნიერი ბავშვის – წარმატებული პიროვნების, მიზანდასახული, კომუნიკაბელური, პიროვნული ღირსების მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა;
 • სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ურთიერთთანამშრომლობით გაცვლითი პროგრამების განხორციელება;
 • მოსწავლე ახალთაობისათვის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სრულფასოვანი აკადემიური ცოდნის მიცემა, მათი შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა და მის რეალიზებაში ხელშეწყობა;
 • მოსწავლეთა მომზადება საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებისათვის;
 • მოზარდებში ადამიანთა უფლებებისა და თავისუფლების, ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა;
 • სხვადასხვა პროექტებში, საგნობრივ ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
  წრეობრივი და კლუბური მუშაობის შემოტანა და მოსწავლეების აქტიურად ჩართვა მათი შესაძლებლობებისა და ნიჭის გათვალისწინებით;
 • თანამედროვე და ქართული ტრადიციების ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა;
 • მოსწავლეთათვის წინაპირობების შექმნა, შემდგომში მომავალი განვითარების გზის სწორად არჩევის მიზნით დახმარების გაწევა;
 • მოზარდების ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენისა და მაქსიმალურად გამოყენებისათვის ხელშეწყობა;
 • განათლების ხარისხზე ორიენტირებული, კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო სასკოლო/სასწავლო გარემოს შექმნა;
 • სსსმ მოსწავლეთათვის განათლებაში ხელშემწყობი გარემოს შექმნა;
 • თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მუდმივი განახლება.
 • თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
 • პედაგოგებისათვის პროფესიულ განვითარებაში ხელშეწყობა;
 • ეფექტური ადმინისტრირება.